طرح معمول اتاق رسیدن میوه با یک یا چند ژنراتور کاتالیزوری برای تولید اتیلن نصب شده است.
تهویه هوا به کنترل دی اکسید کربن (CO2 ) که توسط میوه آزاد می شود کمک می کند.

 


طرح معمول اتاق رسیدن میوه

محاسبه اندازه فن برای هر اتاق:

1. طول اتاق X عرض X ارتفاع = حجم اتاق مکعب

 

حجم اتاق در فوت مکعب

   =اندازه فن مورد نیاز در CFM

6 ساعت X 60 دقیقه در ساعت

 

 

مثال:

10,000 ft3

= 28 اندازه فن CFM

360 دقیقه

 

پیشنهاد شده توسط:

دانشگاه فلوریدا ، بخش محصولات سبزیجات

Associate Professor D.D. Gull
Gainesville, FL 32611

اگزوز هوا باید به خارج از ساختمان